Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik mücadelede yeni adımlar atılacak

TBMM’ye sunulan 2024-2028 dönemine ilişkin 12. Kalkınma Planı’nda, çocuk işçiliğiyle mücadele birimlerinin kapasitesinin artırılacağı, yerelde bu alanda çalışan birimler ve özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyonun geliştirileceği vurgulandı.
Planda yer alan hedeflere göre, doğum öncesinden başlamak üzere nitelikli, sürdürülebilir, erişilebilir ve davranış değişikliğine yönelik anne baba eğitimleri artırılacak. Anne ve babalara yönelik, çocukların yaş ve gelişme düzeylerine uygun bütüncül gelişimlerini ve öğrenme kapasitesini artırıcı eğitim ve oyun içerikli araç ve gereçlerle rehber hazırlanacak.
Erken çocukluk dönemi bakım ve eğitim hizmeti veren kurumlar için ortak bir düzenleme yapılarak, bu kurumların sayısı artırılacak, hizmet sunum modelleri çeşitlendirilecek ve denetimler etkinleştirilecek, personelin kapasitesi artırılacak.
Gelişim geriliği riski taşıyan, engelli ve üstün yetenekli çocuklar için aile temelli ulusal erken müdahale programı geliştirilecek. Her çocuğun bir spor ve bir kültür-sanat alanında beceri kazanması için çalışmalar yürütülecek.
İklim değişikliği ve sürdürülebilirliğe yönelik faaliyetlere çocukların katılımı sağlanacak, gönüllülük faaliyetleri hakkında çocuklar, aileler ve öğretmenler bilinçlendirilerek, çocukların yaşlılar ve engelliler ile aile içi ve kuşaklararası iletişimleri güçlendirilecek.
Ücretsiz kontenjanların kullanım oranını artırmaya yönelik çalışmalar
Plan kapsamında, okul bahçelerinin çocuklar tarafından daha nitelikli kullanılması açısından, geleneksel çocuk oyunlarını teşvik etmek amacıyla hazırlanan oyun kılavuzları ve görseller doğrultusunda çalışmalar yapılacak.
Yoksulluğun nesiller arası aktarımını azaltmak ve fırsat eşitliğini artırmak üzere çocukların bireysel ihtiyaçlarına yönelik uygulamalar hayata geçirilecek. Erken çocukluk döneminden başlamak üzere çocukların eğitim hayatlarındaki yoksunlukları dikkate alınarak bireysel ihtiyaçlarını gidermeyi sağlayacak yeni ve esnek uygulamalar geliştirilecek.
Farklı alanlarda başarılı ve yetenekli olan ancak maddi imkansızlıkları nedeniyle bu alanlarda ilerleyemeyen çocuklara yönelik destekler geliştirilecek. Özel öğretim kurumlarında ihtiyaç sahibi çocuklar için ayrılan ücretsiz kontenjanların kullanım oranını artırmaya yönelik çalışmalar yürütülecek.
Kırsal bölgelerdekilerin yanı sıra afetler nedeniyle barınma sorunu yaşayan çocuklar için eğitim, kültür, spor faaliyetleri ile koruyucu ve önleyici hizmetlere erişimi artırmaya ve fırsat eşitliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapılacak.
Çalışmaların uluslararası platformlarda yer alması sağlanacakPlan doğrultusunda, çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik mücadele kararlılıkla sürdürülecek. Çocuk işçiliğiyle mücadelede, merkezi düzeyde üretilen politikaların yerel düzeyde uygulanabilirliği ve izlenebilirliği artırılacak.
Çocuk işçiliğiyle mücadele birimlerinin kapasitesi artırılacak, yerelde çocuk işçiliğiyle mücadele alanında çalışan kurum, kuruluş, üniversite, STK’ler ve özel sektör arasında işbirliği ve koordinasyon geliştirilecek.
Mevsimlik gezici tarımda çalışan ailelerin çocuklarının gelişimlerine katkı sağlayacak faaliyetler, düzenli, sürekli ve erişilebilir hale getirilerek eğitimden kopmamaları ve bu alanda desteklenmeleri için çalışmalar yürütülecek.
Çalışan çocukların hakları, İş Kanunu, ilk yardım ile iş sağlığı ve güvenliği eğitimi almaları, işverenlerin de “Çocuk Hakları İş İlkeleri” bağlamında eğitilmeleri sağlanacak. Çocuk işçiliğiyle mücadele çalışmalarının uluslararası platformlarda yer alması sağlanacak.
Adli süreçte çocuklara özgü koruma mekanizmaları güçlendirilecek
12. Kalkınma Planı’na göre, çocuk adalet sisteminin çocuğun üstün yararı ilkesi ve onarıcı adalet yaklaşımıyla yapılandırılması sürdürülecek. Risk altındaki çocuklara yönelik psikolojik destek programları yaygınlaştırılacak ve alanda çalışan personelin niteliği ve niceliği artırılacak.
Çocuk Koruma Kanunu’nda yer alan çocuklara özgü tedbirlerin uygulanması ve tedbir kararlarının izlenmesine ilişkin mekanizmalar geliştirilecek ve çocuk dostu uygulamalar artırılacak. Adli süreçte çocuklara özgü koruma mekanizmaları güçlendirilecek, çocuk dostu mülakat usulleri desteklenecek ve adli görüşme odaları yaygınlaştırılacak.
Ebeveynleri ceza ve tutukevinde olan çocukların sorunlarının çözümüne ve iyilik hallerinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacak. Cezaevinde kalan çocukların bu süreyi etkin ve verimli geçirmeleri ve psikososyal durumlarını geliştirmeleri için eğitim ve faaliyetler düzenlenecek, bu çocukların meslek öğrenmeleri teşvik edilecek.
Kurum bakımından ayrılan çocuklara yönelik destekPlan kapsamında, koruma ve bakım altındaki çocukların erken çocukluk döneminden başlayarak eğitim seviyelerini yükseltmeye, sosyal ve bireysel gelişimlerine hız kazandırmaya yönelik çalışmalar artırılacak. Çocuk Destek Gelişim ve Eğitim Programı’nın etkinliği artırılacak.
Koruma altındaki çocukların kurum bakımından ayrılmalarıyla başlayan süreç, mevcuttaki uygulamaların etkinliği ve etkililiği incelenerek değerlendirilecek, söz konusu çocukların eğitime, istihdama, sosyal hayata katılımlarını desteklemek üzere verilen rehberlik ve destek hizmetleri çeşitlendirilerek geliştirilecek.
Koruyucu aile hizmet modellerinin çeşitlendirilmesi, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim, bilinçlendirme ve tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek.