Sosyal güvenlik sisteminde yeni reformlar yolda

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan 2024-2028 yıllarına ilişkin 12. Kalkınma Planı’na göre, sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilerek prim tabanı güçlendirilecek.
Sisteme girişlerin kolaylaştırılması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek. Bununla birlikte kolay işverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak. Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak. Sosyal güvenlik mevzuatı ve uygulamaları değişen iş gücü piyasası koşullarına ve yeni nesil esnek çalışma modellerine uyumlu hale getirilecek.
Aktüeryal dengeyi güçlendirecek reformlar hayata geçirilecekDijitalleşmeyle birlikte geleneksel iş yeri kavramının dışında ortaya çıkan yeni çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemiyle uyumlaştırılması için teknik ve hukuki altyapının güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar yapılacak.
Sosyal güvenlik uygulamalarının başta kısmi süreli çalışma olmak üzere esnek çalışma modelleriyle uyumu artırılacak.
Kişilerin istihdamda daha çok kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi ön plana alan düzenlemeler hayata geçirilip, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek.
Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek.
İstihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılacakSosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla emeklilik kriterlerinin belirlenmesinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışıyla uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışmalar yapılacak.
Nüfusun yaşlanmasının sosyal güvenlik sistemi üzerindeki etkilerinin azaltılması için bakım sigortası ve mesleki rehabilitasyon uygulamaları hayata geçirilecek. Yaşlı bakım hizmetlerinin finansmanı için bakım sigortası kurulacak.
Sosyal güvenlik sisteminde prim tahsilatları artırılacak. Prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecek. Sosyal güvenlik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması için istihdam teşvikleri gözden geçirilecek, hizmet sunumunun kalitesi artırılacak.
İstihdam teşviklerinden etkin olmayanlar sonlandırılacak, kadın, genç ve engellilere yönelik teşviklerin ağırlığı artırılarak teşvik sisteminin sade ve etkin bir yapıya kavuşturulması sağlanacak.
Tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecekBürokrasinin azaltılması ve sigortalılara daha etkin hizmet verilebilmesi amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumunun diğer kurum ve kuruluşlarla yaptığı veri paylaşım işlemlerinin sayısı artırılacak.
Sosyal güvenlik sistemi, emekli refahının artırılması ve kişilere ilave sağlık güvencesi sağlanması amacıyla tamamlayıcı emeklilik ve sağlık sistemleriyle desteklenecek.
Genel Sağlık Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi, kişilere alternatif bir sağlık güvencesi sağlanması ve sağlık hizmet sunumundaki kapasitenin etkin kullanımı için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecek.
“Sağlık Market” uygulamasının kapsamı genişletilecek
Sağlık hizmetlerinin finansmanında değer bazlı geri ödeme yöntemlerinin kullanılması sağlanacak, ödenen ilaç ve tedavilere yönelik düzenli aralıklarla geriye dönük analizler yapılarak ödeme listelerinin etkinliği artırılacak. Akılcı ilaç kullanımı teşvik edilerek ilaç ve tedavi harcamalarını rasyonelleştirecek tedbirler alınacak.
Devlet Malzeme Ofisi ile birlikte “Sağlık Market” uygulamasının kapsamı genişletilerek ilaç ve tıbbi malzeme tedarik zinciri daha da güçlendirilecek. Sağlık hizmetlerinin gereksiz ve etkin olmayan kullanımını önlemeye yönelik düzenlemeler yapılacak.