Kentsel dönüşümün maliyeti caydırıcı oluyor

Tüketici Örgütleri Konfederasyonu (TÖK), Arel Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi tarafından konunun uzmanlarının katılımıyla tüketicilerin sorunları ve bu sorunlara dair çözüm önerileri konuşuldu. Açılış oturumunda konuşan TÖK Genel Başkanı Fuat Engin tüketici farkındalığı ve eğitimlerinin yetersiz olduğunu ifade ederek, “Artık dünyanın birçok ülkesinde devlet ve tüketici örgütlerinin iş birliği içerisinde olduğunu, aynı zamanda tüketici örgütlerinin o ülkenin tüketici politikalarını belirleme noktasında faaliyet gösterdiklerini çok net bir biçimde tespit edebiliyoruz. Meseleye ürün güvenliği açısından baktığımızda dünyanın birçok ülkesinde ürün güvenliği açısından tüketici örgütleri test, analiz, kıyaslama yapabilecekleri laboratuvarları yönetirken Türkiye’de bizler bunu hayal bile edemiyoruz. Tüketici hakem heyeti üyelerinin yeterince eğitimli olmadığı ve ortak karar birliğinden yoksun olduğu Avrupa Birliği’nin bu yılki raporunda bir kez daha teyit edildiğini tespit ediyoruz. Tüketiciyi korumakla ilgili bir sistem artık tüketici lehine karar üretmekten giderek yoksun hale gelmektedir. Tüketici örgütleri ne kadar güçlenirse tüketiciler o kadar bilinçli olur. Tüketici örgütleri güçlenirse çok daha kolay örgütlenirler” dedi.
Tüketicinin barınma hakkı, kira ve konut edinme alanında yaşanan sorunlar ile ilgili TÖK’ün hazırladığı sonuç bildirgesinde şu ifadelere yer verildi:
“Evrensel Tüketici Haklarından tüketicilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması hakkı ilkelerinden olan barınma hakkı son yıllarda gerek konut edinmede, gerekse kiralarda yaşanmakta olan fahiş fiyat artışlarından kaynaklı, kiracı kat maliki ilişkilerinde ortaya çıkan ve her geçen gün artarak büyüyen sorunlar yetkililerce alındığı belirtilen önlemlerle de çözüm üretilmediği açıkça ortaya çıkmıştır. 07.11.2023 tarihinde TBMM de kabul edilen ‘7471 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ içeriği itibariyle, mülkiyet hakkını sınırlayarak, arsa payı hakkının yüzde 30 unun el değiştirmesi anlamına da geldiği anlaşılmaktadır. Kanunda yer alan rezerv alanlara ilişkin hükümlerin yaratacağı boşluklar nedeniyle kontrolsüz el atmalara artan oranda neden olacağı uzmanlarca da ifade edilmektedir. Söz konusu kanunla sosyal konut üretilmesinin önünün kesileceği ve yaşanmakta olan sorunların artarak devam edeceği anlaşılmaktadır. Oysa çözüm toplumsal ihtiyaca göre konut politikalarının oluşturularak hayata geçirilmesi olmalıdır. Diğer yandan hali hazırda özellikle sitelerde yaşanan arsa paylarının paylaşımından kaynaklı sorunların boyut kazanarak devam ediyor olması yanında ortak alan ve tesislerde yaşanan mülkiyet sorunları ve maliyetleridir. Bir diğer konu, konut, devre mülk gibi karmaşık yapıların ortak yer ve tesislerinden kaynaklı mülkiyet ve yönetme sorunlarıdır. Yine site, bina ve devre mülklerde yönetim planlarının yapıya özgü yapılmamasının getirdiği uygulamada ortaya çıkan sorunlar yanında, kooperatiflerde ortaklara tapu verilmesi sonrasında yönetimin önceki kooperatif yönetimleri tarafından devam ettirilmesinin hukuki olarak sakıncalı olduğu ve olmaması gereken durumlardan olduğu açıktır. Kentsel dönüşümler sırasında ortaya çıkan maliyetler yurttaşlar açısından caydırıcı olmakta, imar planlarından kaynaklı olarak yaşanan sorunlar deprem tehlikesinin her geçen gün arttığı özellikle büyükşehirlerde yaşanabilir güvenli konutların yapılması için engel oluşturmaktadır.”
Tüketici hakları açısından gıda da sağlık ve güvenliğe dair yapılan açıklamada ‘tohumdan çatala gıda güvenliği’ anlayışının tümüyle kavranması gerektiği vurgulanarak, “Kalite, izlenebilirlik, kalite kontrolü, sertifikasyon, tüketime hazırlama, etiket, tanıtım, bilgilendirme, denetim, süreçlerinin tüketici haklarına uygun işleyişinin sağlanması açısından, tüketici odaklı bir gıda mevzuatının ‘Tohumdan, çatala gıda güvenliği’ anlayışının tümüyle kavranması ve uygulanması bir zorunluluk olarak karşımızda durmaktadır. Temel amacın; tüketicinin sofrasına gelen gıda ile gıda dışı tarımsal ürünlerin bulunabilir, erişilebilir, tüketicinin sağlık ve güvenliğini tehdit edecek nitelikte olmasının sağlaması yanında, bu alanda yapılacak tüm faaliyetlerin kamusal refahı sağlayarak, gelecek kuşakların ve tüm canlıların yaşam hakkını gözetmesi, ekosistemin korunması, orta ve uzun vadeli, ihtiyaçları temel alan, yerelliği ve kendine yeterliliği önceliyen, adil bir bakış açısını egemen kılmak olması gerekirken günümüzde uygulanan tarım ve gıda politikalarında bu anlayışı görmek mümkün değildir. Özellikle son iki yıl içinde gıda fiyatlarında yaşanan fahiş fiyat artışları büyük ölçüde tüketicinin alım gücünü önemli ölçüde olumsuz etkilemiş ve gıdaya erişimi son derece kısıtlamıştır. Günümüzde sosyal devlet olmanın temel hedefi tüketicinin Tohumdan, çatala güvenli gıdaya yeterli alım gücüyle ürün çeşitliliğine ulaştığı bir sistemi sağlamak olmalıdır” ifadelerine yer verildi.
Rekabet alanında da tüketicilerin çok ciddi sorunlar yaşandığı belirtilen sonuç bildirgesinde “Rekabet olmadan ticaret olmaz, rekabet olmadan tüketici korunmaz anlayışı olması gerekirken, piyasada hakim güç yaratılarak var durumun kötüye kullanılması, oligopol uygulamaların ortaya çıkmasına kartellerin, tekellerin oluşmasına ve gelişmesine neden olur ve sonuçta piyasaya egemen olması sonucunu doğurur. Bir veya daha çok teşebbüsün ortak pazarda veya önemli bir bölümündeki hakim durumu kötüye kullanması dürüstlük ilkesine uygun olmayacağı gibi, ortak pazarla bağdaşmaz ve hukuken yasaktır. Doğrudan veya dolaylı olarak haksız bir biçimde alış veya satış fiyatları veya başka adil olmayan ve hukuka aykırı ticari şartlar koşulması, üretimin, pazarların veya teknik gelişmenin tüketicinin zararına olacak şekilde sınırlandırılması tüketiciyi mağdur eden uygulamalardır. Bu kapsamda özellikle son iki yılda ülkemiz tüketicilerinin yaşadığı sorunlar maalesef rekabet ihlallerinin de giderek artan oranda boyut kazanmasına neden olmuştur. Rekabet Kurumu (RK), tarafından yapılan açıklamalarda her geçen gün yaşanan ihlaller karşısında yeni soruşturmalar açıldığına ve daha önce açılan soruşturmalarda büyük ölçüde cezalar kesildiğine tanık olmaktayız. Ülkemizde tüketicinin yaşamını etkileyen sorunlar her geçen gün boyut kazanarak artmaktadır” ifadeleri kullanıldı.
Sempozyum sonuçlarının yetkililer tarafından da dikkate alınması gerektiğini belirten TÖK Genel Başkanı Fuat Engin, “Gerçekleştirdiğimiz sempozyumda konu başlıkları itibariyle, konuşmacıların sunumlarından da anlaşıldığı üzere barınma, beslenme, mal ve hizmetlerde kalite ile rekabet ihlallerinin ortadan kaldırılmasını temel alan konular yaşamsal önemini sürdürmektedir. Sempozyumda uzmanlar tarafından konuşulan yukarıda özetlediğimiz sempozyum konuları aynı zamanda ülkemizde yaşanmakta olan ve tüm tüketicilerin yaşamını olumsuz etkileyen konular olması nedeniyle yetkilileri sorunların çözümünü sağlamak için göreve çağırıyoruz” dedi.