Dursun Ataş’tan şiddete karşı kanun teklifi

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM)  kanun teklifi sundu.  ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına’ dair Kanun teklifi sunan Milletvekili Dursun Ataş, sağlıkta yaşanan şiddet olaylarını gerekçe gösterdi.
PEK ÇOK VETERİNER HEKİM DE DİĞER SAĞLIK ÇALIŞANLARI GİBİ ŞİDDETE MARUZ KALMAKTADIR“Ülkemiz son yıllarda ne yazık ki sağlıkta şiddet olayları ile sık sık karşı karşıya kalmaktadır” diyen Milletvekili Dursun Ataş, yapılan bazı düzenlemelerde Veteriner Hekimlerinin gözardı edilmesine tepki gösterdi. Ataş, “3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nda 2020 yılında 7243 Sayılı Kanun’un 28. maddesi ile bir düzenleme yapılmış kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen suçlarda cezai artırım yoluna gidilmiştir. Ancak veteriner hekimler bu kapsama alınmamıştır.  Ülkemizde yaşanılan olaylar göstermektedir ki pek çok veteriner hekim tıpkı diğer sağlık çalışanları gibi görevlerini yaparken şiddete maruz kalmaktadır. Ancak 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’n getirdiği korumadan yararlanamayan veteriner hekimler ve meslek odaları buna karşı haklı olarak sık sık açıklamada bulunmaktadır. Zira veteriner hekimlerimizin artan şiddet olaylarından koruyacak caydırıcı ve etkin bir yasal düzenleme mevcut değildir. Bu yasal düzenleme eksikliği nedeniyle toplum ve hayvan sağlığı açısından tartışılmaz bir konumda olan veteriner hekimlerimizi mesleğini yurtdışında icra etmeye yöneltmektedir. Dolayısıyla sağlıkta beyin göçü kervanına onlarda can ve mal güvenliği açısından katılmak durumunda kalmaktadır” şeklinde konuştu.
BEYİN GÖÇÜNÜN ÖNÜNE GEÇİLEREK ÜLKEMİZİN KAYBETMEMESİ ADINA BU KANUN TEKLİFİ HAZIRLANMIŞTIRKarşılaştırmalı hukuk incelendiğinde dünyanın birçok ülkesinde veteriner hekimlerin özlük hakları diğer sağlık çalışanları ile paralel olarak düzenlendiğini belirten İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Ancak ülkemiz ne yazık ki bu konudaki yasal düzenlemeler konusunda pek çok gelişmiş ülkenin gerisinde kalmıştır. Bu nedenlerle sağlıkta şiddete asla taviz verilmemesi, veteriner hekimlerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması, gelişmiş ülkelerle mevzuat uyumunun sağlanması ve artarak devam eden beyin göçünün önüne geçilerek ülkemizin kaybetmemesi adına bu kanun teklifi hazırlanmıştır” dedi.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR KATEGORİSİNE ALINMALIKanun teklifi ile 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda değişiklik yapılarak veteriner hekimlere karşı işlenen suçların da sağlık çalışanlarına karşı işlenen suçlar kategorisine alınmasını talep ettiklerini dile getiren Milletvekili Dursun Ataş, ‘Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin’ detaylarını da paylaştı.
İŞTE TEKLİFİN DETAYLARI…İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, teklifin detaylarını da şu şekilde aktardı: 07.05.1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek on ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “Ek Madde 12- Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline ve veteriner hekimler ile veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan kasten yaralama (madde 86), tehdit (madde 106), hakaret (madde 125) ve görevi yaptırmamak için direnme (madde 265) suçlarında;  İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılır. Türk Ceza Kanunu’nun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmaz. Özel sağlık kurum ve kuruluşlarında, veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde görev yapan personel, bu görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlar bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun uygulanmasında kamu görevlisi sayılır.
Sağlık kurum ve kuruluşları ile veteriner hekim muayenehane, polikliniklerinde ve hayvan hastanelerinde görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalanır ve gerekli işlemleri yapılarak Cumhuriyet başsavcılığına sevk edilir. Cumhuriyet savcısı adli işlemleri tekemmül ettirir. Bu suçların soruşturmasında, kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık olan sağlık personelinin ifadeleri işyerlerinde alınır. Bu fıkra hükmü, özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri sebebiyle kasten işlenen suçlar hakkında da uygulanır. Şiddetin vuku bulduğu sağlık kurum ve kuruluşunda, faile veya yakınına mağdurun verdiği hizmeti verebilecek başka sağlık personeli ve yardımcı sağlık personeli bulunması halinde hizmet ilgili diğer personel tarafından verilir.